Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Casenio AG

§1 Toepassingsgebied

Onze leveringen en diensten worden uitsluitend op basis van onderstaande algemene leveringsvoorwaarden, in zover niet anders schriftelijk overeengekomen, uitgevoerd. Onze leveringsvoorwaarden gelden ook dan, wanneer wij met kennisneming van andere- of afwijkende voorwaarden van klanten de levering aan hen onvoorwaardelijk uitvoeren. Zij gelden tevens ook voor alle toekomstige leveringen en/of diensten met de klant, ook wanneer niet uitdrukkelijk hernieuwd naar onze voorwaarden gerefereerd wordt.

§2 Totstandkoming overeenkomst

Aanbiedingen/offertes zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn niet bindend totdat de bestelling is geplaatst. Dit gebeurt meestal in elektronische vorm door de aanvaarding van de bestelling te bevestigen. Informatie over de staat van de goederen is vrijblijvende algemene informatie, tenzij dit uitdrukkelijk wordt gegarandeerd.

Casenio (hierna te noemen : leverancier) behoudt zich zijn onbeperkte eigendoms- en auteursrecht van exploitatie op kostenramingen, tekeningen en andere documenten (hierna te noemen: documenten) voor. Documenten mogen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier aan derden ter beschikking worden gesteld en dienen op verzoek direct aan de leverancier te worden geretourneerd indien de bestelling niet bij de leverancier is geplaatst. Bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op de documenten van de koper; deze kunnen echter ter beschikking worden gesteld aan derden aan wie de leverancier haar leveringen heeft geautoriseerd.

In documenten opgegeven maten en gewichten zijn allen bij benadering en qua afmetingen en gewicht alleen als juist te beschouwen, indien dit door de leverancier uitdrukkelijk zo schriftelijk (afwijkend) wordt bevestigd.

§3 Leveringen, diensten, Levertijden

Leveringstermijnen of deadlines zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zo door ons zijn bevestigd. Deze zijn alleen bindend als ze uitdrukkelijk als zodanig ook zijn overeengekomen. De levertijd vanaf de acceptatie/betaling van de bestelling is meestal 14 dagen. Hierop wordt echter geen garantie gegeven.

§4 Prijzen en betalingsvoorwaarden

De overeengekomen prijzen zijn bruto inclusief wettelijke BTW, tenzij anders vermeld. Andere wettelijke verplichtingen in het land van levering en service, evenals verpakkings- en transportkosten, kunnen aanvullend aan de klant in rekening worden gebracht
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen betalingen te geschieden aan het bedrijf dat de betaling met bevrijdend effect verricht. Verrekening met tegenvorderingen / en of tegenvorderingen zijn uitgesloten, tenzij de tegenvordering onbetwist, wettelijk vastgesteld of door ons schriftelijk erkend is.

Alle betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie en daarmee samenhangende financiële verplichtingen worden geacht te zijn overeengekomen in EURO.

Die Aufrechnung mit Gegenforderungen/Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt.

Alle sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Zahlungsverpflichtungen und im Zusammenhang damit stehenden finanziellen Verpflichtungen gelten als in EURO vereinbart.

§5 Eigendomsvoorbehoud

De voorwerpen van de leveringen (voorbehouden goederen), blijven eigendom van de leverancier totdat alle aanspraken die hij op de klant uit de zakelijke relatie heeft, zijn vervuld.

In geval van contractbreuk door de koper, in het bijzonder in geval van betalingsachterstand, heeft de leverancier het recht om het geleverde artikel terug te vorderen; de klant is verplicht deze af te geven. Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud alsmede het in beslag nemen of terugnemen van de geleverde zaak door de leverancier geldt niet als een herroeping van de overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk door de leverancier schriftelijk is aangegeven.

In geval van inbeslagname en andere tussenkomsten door derden, dient de koper de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen zodat gerechtelijke stappen volgens §771 ZPO kan wordn verhoogd. Als de beslagleggende derde partij de leverancier niet kan vergoeden voor de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten van een proces volgens §771 ZPO, is de klant aansprakelijk voor de kosten die de leverancier heeft gemaakt.

Gedurende het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden om zaken tot zekerheid te verpanden of over te dragen. In geval van plichtsverzuim door de koper, met name in geval van wanbetaling, heeft de leverancier het recht om zich uit het contract terug te trekken en de goederen terug te nemen, na het mislukken van een redelijke en billijke termijn voor de koper om alsnog te presteren; de wettelijke bepalingen over de ontheffing van het stellen van een termijn blijven onaangetast. De klant is verplicht deze af te geven.

§6 Risico-overdracht

Ook bij franco levering gaat het risico bij verzending of afhalen over op de koper. Op verzoek en voor kosten van de klant worden leveringen door de leverancier verzekerd tegen de gebruikelijke transportrisico’s. Bij levering met installatie of montage gaat het risico over op de klant op de dag van acceptatie bij de leverancier of, indien overeengekomen, na een storingsvrije test bij de leverancier.

Indien de verzending of levering wordt vertraagd om een ​​reden waarvoor de klant verantwoordelijk is, of indien de klant om andere redenen in gebreke blijft, gaat het risico over op de klant. Indien de goederen door de leverancier worden teruggenomen om redenen die buiten zijn wil liggen, draagt ​​de klant het risico van accidentele beschadiging of verlies van de goederen, totdat deze door de leverancier zijn ontvangen. De kosten verbonden aan de retourlevering zijn voor rekening van de klant.

§7 Garantie, aansprakelijkheid

Gebreken dienen altijd onmiddelijk schriftelijk te worden gemeld. In het geval van gerechtvaardigde klachten hebben wij het recht om het defect eerst te verhelpen als onderdeel van de aanvullende prestatie in overeenstemming met § 439 van het Duitse Burgerlijk Wetboek.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste informatie verstrekt door de klant, onachtzaam handelen, onvoldoende onderhoud of verzorging, onjuiste bediening, of bij gebruik van niet door de fabrikant vervaardigde reserveonderdelen of producten.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Dit geldt niet voor letsel aan leven, lichaam en gezondheid van de klant en in geval van ons verzuim. In deze gevallen zijn wij aansprakelijk voor eventuele nalatigheid
Indien de afnemer/koper/gebruiker een onderneming, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, geldt tevens het volgende:
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot die schade die redelijkerwijs kan worden verwacht na het sluiten van het contract op basis van de omstandigheden die bekend waren toen de bestelling werd geplaatst. De garantieverplichting voor defecten in de hardware en software, alsook voor de door ons uitgevoerde reparaties en services bedraagt 2 jaar.

Uitgesloten van garanties zijn; defecten of schades welke terug te voeren zijn op: operationele slijtage, oneigenlijk gebruik, bedieningsfouten, grove nalatigheid, bediening met een verkeerd type of spanning alsmede aansluiting op ongeschikte stroombronnen, brand, bliksem, explosie- of netwerkgerelateerde overspanningen, allerlei soorten vocht, onjuist of defect programma’s in software en / of verwerkingsgegevens, alsmede gebruik van onderdelen van derden in combinatie met onze systemen, tenzij wordt aangetoond dat deze omstandigheden niet de oorzaak van het gemelde defect zijn. De garantie vervalt ook als serienummers, typeaanduidingen of soortgelijke markeringen worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt.

§8 Retouren

Retourzending van geleverde goederen vindt alleen plaats in geval van garantie en uitsluitend met voorafgaande toestemming van de leverancier. Retourleveringen door de klant dienen daarom altijd te worden voorzien van een door casenio toe te kennen retourleveringsnummer. Het retourneren van niet origineel verpakte goederen is uitgesloten. Credits kunnen maximaal 80% van de respectievelijke verkoopprijzen bedragen.

Geleverde goederen die anders zijn vervaardigd dan het standaardontwerp, worden als maatwerk beschouwd.Het retourneren van op maat gemaakte artikelen, evenals gecoate, geanodiseerde, gegraveerde en overige niet-herbruikbare artikelen is uitgesloten.

§9 Materiële gebreken en aansprakelijkheid

De leverancier is als volgt aansprakelijk voor materiële gebreken:Al die onderdelen of diensten worden gratis gerepareerd, geleverd of opnieuw geleverd, naar keuze van de leverancier, die binnen de verjaringstermijn – ongeacht de bedrijfstijd – een materieel defect vertonen, mits de oorzaak al aanwezig was op het moment van de risico-overdracht.

Vorderingen wegens materiële gebreken verjaren 12 maanden vanaf het moment van risico-overdracht, voor zover wettelijk toegestaan. Dit geldt niet als de wet volgens §§438 Paragraaf 1 Nr. 2 (gebouwen en zaken voor gebouwen), 479 Paragraaf 1 (regresrecht) en 634 a) Paragraaf 1 Nr. 2 (constructiefouten) BGB langere termijnen voorschrijft, evenals in geval van letsel aan leven, lichaam of de gezondheid, in geval van opzettelijke en/of grove nalatige plichtsverzuim door de leverancier en in geval van frauduleuze verhulling van een gebrek. De verjaringstermijn van 12 maanden is ook uitgesloten in die gevallen waarin de wet een langere verjaringstermijn voorschrijft. De wettelijke bepalingen inzake opschorting van verval, opschorting en herstart van de termijnen blijven onaangetast.

De klant dient de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele materiële gebreken. De leverancier moet in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke- en billijke termijn een volgende prestatie te verrichten. Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant, onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding, in overeenstemming zich terugtrekken uit het contract of de vergoeding verlagen overeenkomstig datgene bepaald in § 9.

In het geval van een melding van gebreken, kunnen betalingen door de klant worden ingehouden in de mate die redelijk is in verhouding tot de materiële gebreken die zijn opgetreden. De klant kan alleen betalingen inhouden als er een klacht wordt ingediend waarvan de rechtvaardiging niet kan worden betwijfeld. Indien ten onrechte wordt gereclameerd, heeft de leverancier het recht om vergoeding van de door de klant gemaakte kosten te eisen.

Aanspraken op gebreken bestaan niet indien er slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende verslechtering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of bij schade ontstaat na risico-overdracht als gevolg van verkeerde of onzorgvuldige behandeling, overmatig gebruik, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige constructiewerkzaamheden, ongeschikte ondergrond of door bijzondere optredende externe invloeden, bij niet-reproduceerbare softwarefouten en indien door de koper of een derde ondeugdelijke veranderingen of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd.

Aanspraken van de klant vanwege de kosten die nodig zijn voor aanvullende prestaties, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten indien de kosten toenemen omdat het voorwerp van de levering vervolgens is verplaatst naar een andere locatie dan het filiaal van de klant, tenzij de verzending overeenkomt met het beoogde gebruik.

Regresvorderingen van de klant op de leverancier vlgs. §478 BGB (verhaal van de ondernemer) bestaat alleen voor zover de klant met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijke aanspraken op gebreken. Voor de omvang van het regresrecht van de klant op de leverancier volgens Artikel 478 (2) van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) blijft het bovenstaande nummer 5) overeenkomstig toepassen.

De in §9 vermelde bepalingen zijn tevens van toepassing op schadeclaims. Verder of anders dan de eerder gereguleerde claims van de klant tegen de leverancier en/of zijn plaatsvervangende agenten, vanwege een materieel defect zijn uitgesloten.

Indien er feitelijke gebreken of rechtsgebreken zijn, gelden bovengenoemde bepalingen van § 8.

§10 Overige aanspraken op schadevergoeding

Aanspraken op schadevergoeding en vergoeding van kosten door de koper (hierna: schadeclaims), ongeacht de juridische reden, in het bijzonder wegens schending van verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie en onrechtmatige daad, zijn uitgesloten. Dit geldt niet indien er sprake is van verplichte aansprakelijkheid, bijvoorbeeld m.b.t. de Productaansprakelijkheidswet, in gevallen van opzet, grove nalatigheid, als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, als gevolg van schending van essentiële contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid het gevolg is van letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant is niet in verband gebracht met bovenstaande voorschriften.

Voor zover de klant recht heeft op aanspraken op schadevergoeding volgens punt 1), vervallen deze na het verstrijken van de verjaringstermijn die van toepassing is op vorderingen wegens materiële gebreken. Er wordt verwezen naar de bepaling van §8 nr. 2). In het geval van schadeclaims op grond van de productaansprakelijkheidswet zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

§11 Belasting toegevoegde waarde (BTW)

BTW is niet inbegrepen bij bovenstaande betalingsverplichtingen; zij wordt apart conform de geldende wettelijke bepalingen gespecificeerd en gefactureerd.

§12 Schriftelijke vorm

Wijzigingen en aanvullingen op het contract dienen schriftelijk te gebeuren. Mondelinge afspraken zijn alleen van kracht indien deze schriftelijk door de leverancier zijn bevestigd.

§13 Bevoegde rechtbank; overdraagbaarheid en toepasselijk recht

Genoemde voorwaarden voor een overeenkomst vallen onder jurisdictie volgens §38 ZPO van de zeterl van de leverancier en wordt hiermee Berlijn Duitsland overeengekomen als de bevoegde rechtbank voor alle huidige en toekomstige vorderingen uit de zakelijke relatie, inclusief wissels en cheques.

Dezelfde bevoegde rechtbank is van toepassing als de klant geen algemene jurisdictie in Duitsland heeft, zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten Duitsland heeft verplaatst na het sluiten van de overeenkomst of als zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is, op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De leverancier heeft echter ook het recht om via de bevoegde rechtbank van de statuate zetel van de klant te dagvaarden.

Klant gaat ermee akkoord dat een ander bedrijf voor de leverancier, ter uitvoering van het contract in de plaats kan treden.

Het Duitse recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen in verband met dit contract, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

§14 Salvatorische clausule

Mocht een van de bovenstaande bepalingen ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

§14 Slotbepaling

Deze Nederlandstalige leveringsvoorwaarden betreffen de vertaling van de originele en door Casenio AG gedeponeerde leveringsvoorwaarden. Hoewel er veel zorg aan de vertaling is besteed, geldt in geval van onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en/of mogelijke aanspraken, altijd de originele Duitse actuele versie, zoals gedeponeerd te Berlijn, Charlottenburg HRB 158 860.