Privacyverklaring

VERKLARING M.B.T. GEGEVENSBESCHERMING

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheid, zoals ons social media profiel (hierna gezamenlijk “online aanbod” genoemd).

Met betrekking tot de gebruikte terminologie, zoals voor “verwerking” of “verantwoordelijke persoon” verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke:

casenio AG
Kiefholzstraße 4
12435 Berlin
Tel: +49 30 229 088 550
Fax: + 49 30 229 088 599
E-Mail: post@casenio.de
Directie: Tim Lange, Stefan Busch
Contacpersoon gegevensbescherming: lemcke@pi-informatik.de

Soorten verwerkte gegevens:
– Voorraadgegevens (bijv. Namen, adressen).
– Contactgegevens (bijv. E-mail, telefoonnummers).
– Inhoudsgegevens (bijv. Tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta- / communicatiegegevens (bijv. Apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokkenen
Bezoekers en gebruikers van het onlineaanbod (hierna noemen we de betrokken personen ook gezamenlijk “gebruikers”).

Doel van de verwerking
– Verstrekking van het onlineaanbod, de functies en inhoud ervan.
– Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
– Veiligheidsmaatregelen.
– Bereikmeting / marketing

Gebruikte termen
“Persoonsgegevens” betreft alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); Een natuurlijk persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. Cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.
“Verwerking” is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens. De term reikt hierin ver en omvat praktisch elke omgang met gegevens.
“Pseudonimisering” is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet kan worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
‘Profilering’ betekent elk type geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Als “verantwoordelijke” geldt de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens.
“Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke persoon.

Relevante rechtsgrondslagen
In overeenstemming met artikel 13 AVG informeren wij u over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Als de wettelijke basis niet wordt vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, is het volgende van toepassing: De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, lid a en artikel 7 AVG, de wettelijke basis voor verwerking om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren en vragen te beantwoorden, is artikel 6, lid 1, lid b AVG, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6, lid 1, lid c AVG, en de wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, lid f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6 par. 1 lid d AVG als rechtsgrondslag.

Veiligheidsmaatregelen
In overeenstemming met artikel 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheden van het optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dragen wij zorg voor geschikte technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te kunnen waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens, evenals de toegang, invoer, doorzending, het waarborgen van beschikbaarheid en hun scheiding te controleren . Daarnaast hebben we procedures opgesteld die de uitoefening van de rechten van betrokkenen, het verwijderen van gegevens en de reactie op gegevensbedreigingen waarborgen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologisch ontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (artikel 25 AVG).

Samenwerking met verwerkers en derde partijen
Indien wij in het kader van onze gegevensverwerking gegevens, aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derden) deze bekendmaken, aan hen doorgeven of anderszins derden toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als de gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, volgens Art. 6 Paragraaf 1 lid b AVG is vereist om het contract uit te voeren), u toestemming heeft gegeven, waarbij de wettelijke verplichting hierin of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.) voorziet.

Indien wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd “orderverwerkingscontract”, dan gebeurt dit op basis van artikel 28 AVG.

Overdrachten naar derde landen
Indien wij gegevens in een derde land (dus buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken dan gebeurt dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan derden, uitsluitend indien dit gebeurt om onze (pre) contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken wij of laten wij de gegevens alleen in een derde land verwerken, indien aan de speciale vereisten van artikel 44 ev AVG is voldaan. D.w.z. verwerking vindt b.v. op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende bepaling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU (bijv. voor de VS via het “Privacy Shield”) of naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde “standaardcontractbepalingen”).

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met artikel 15 AVG.

U heeft overeenkomstig Art.16 AVG het recht om de voltooiing van de gegevens over u of de correctie van de onjuiste gegevens over u te verzoeken.

In overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om te eisen dat de relevante gegevens onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, in overeenstemming met artikel 18 AVG, een beperking van de verwerking van de gegevens te vragen.

U heeft het recht ons te vragen dat u de gegevens over u ontvangt die u ons hebt verstrekt in overeenstemming met artikel 20 AVG en om te vragen dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen.

U heeft het recht om o.b.v. Art. 77 AVG een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om uw toestemming in te trekken in overeenstemming met. Art. 7 lid 3 AVG met ingang in de toekomst in te trekken.

Recht op bezwaar
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG. Er kan met name bezwaar worden gemaakt tegen verwerking voor direct-marketing doeleinden.

Cookies en recht tot bezwaar tegen direct mail
“Cookies” zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. Binnen deze cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn/haar bezoek van een online aanbod.

Tijdelijke cookies, “sessiecookies” of “transiente cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding verlaat en zijn browser sluit. In zo’n cookie kan b.v. de inhoud van een winkelwagentje in een online winkel of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden “permanent” of “persistent” genoemd, indien zij bewaard blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. Bijv. de inlogstatus kan worden opgeslagen als de gebruiker deze na enkele dagen bezoekt. In zo’n cookie kunnen ook de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting en/of marketingdoeleinden

“Third-party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere providers dan de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het onlineaanbod (indien het cookies zijn die alleen door de beheerder van het onlinebod worden aangeboden, spreekt men van “first party cookies”).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en verduidelijken dit als onderdeel van onze gegevensbeschermingsverklaring:
• Indien gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van het betreffende online aanbod.
• Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die voor online marketingdoeleinden worden gebruikt, kan voor een groot aantal diensten worden ingediend, vooral in het geval van tracking, welke via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/ worden uitgelegd.
• Bovendien kunnen cookies worden opgeslagen door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van dit online aanbod kunt gebruiken.

Verwijderen van gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met art. 17 en 18 AVG. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht Indien de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt b.v. voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland vindt de opslag in het bijzonder plaats voor 10 jaar volgens §§ 147 Abs.1 AO, 257 Abs.1 Nr. 1 en 4, Abs.4 HGB (boeken, records, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, handelsboeken, relevante fiscale documente, enz.) En 6 jaar volgens § 257 Paragraaf 1 Nr. 2 en 3, Paragraaf 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens de wettelijke vereisten in Oostenrijk vindt de opslag in het bijzonder plaats gedurende 7 jaar in overeenstemming met § 132 lid 1 BAO (boekhoudkundige documenten, ontvangsten / facturen, rekeningen, kwitanties, handelspapieren, lijst van inkomsten en uitgaven, enz.), Gedurende 22 jaar in verband met grond en gedurende 10 jaar voor documenten in verband met elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten die worden geleverd aan niet-ondernemers in EU-lidstaten en waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt gebruikt.

Contractuele diensten
We verwerken de gegevens van onze contractuele partners en geïnteresseerde partijen, evenals andere klanten, opdrachtgevers, OEM-afnemers, importeurs, cliënten etc. of contractuele partners (uniform aangeduid als “contractuele partners”) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid b. AVG om u onze contractuele of precontractuele diensten te kunnen verlenen. De gegevens die hier worden verwerkt, het type, de omvang en het doel en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie.

De verwerkte gegevens omvatten de stamgegevens van onze contractpartners (bijv. namen en adressen), contactgegevens (bijv. E-mailadressen en telefoonnummers) evenals contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, contractinhoud, contractuele communicatie, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).

Wij verwerken in principe geen bijzondere categorieën persoonsgegevens, tenzij deze deel uitmaken van opdracht- of contractuele verwerking.

Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van openbaarmaking ervan, als dit voor de contractpartner niet evident is. Openbaarmaking aan externe personen of bedrijven vindt alleen plaats als dit vereist is in het kader van een contract. Bij het verwerken van de gegevens die aan ons worden verstrekt als onderdeel van een bestelling, handelen wij in overeenstemming met de instructies van de klant en de wettelijke vereisten.

Bij het gebruik van onze onlinediensten kunnen we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie opslaan. De opslag vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen, evenals de belangen van de gebruikers bij bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Een overdracht van deze gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij het de aanspraken conform. Art. 6 par. 1 lid f. AVG vereist of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lid c. AVG.

De verwijdering van gegevens vindt plaats wanneer de gegevens niet langer nodig zijn om contractuele of wettelijke zorgplichten te vervullen en/of om eventuele garantie- of vergelijkbare verplichtingen op te kunnen lossen, waarbij de noodzaak tot opslag elke drie jaar wordt gecontroleerd; Voor het overige geldt de wettelijke bewaarplicht.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer
Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de organisatie van onze activiteiten, financiële boekhouding en naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archiveren. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken in het kader van onze contractuele dienstverlening. De verwerkingsgrondslagen zijn artikel 6, lid 1, lid c. AVG, art. 6 lid 1 lid f. AVG. Klanten, geïnteresseerde partijen, zakenpartners en websitebezoekers worden geraakt door deze verwerking. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt in administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen om onze bedrijfsactiviteiten te onderhouden, onze taken uit te voeren en onze diensten te verlenen. De verwijdering van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die voor deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

We maken gegevens bekend of verzenden deze naar de financiële administratie, adviseurs, zoals belastingadviseurs of accountants, andere dienstverleners en betalingsdienstaanbieders.

Bovendien slaan we op basis van onze zakelijke belangen informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakenpartners, bijv. voor later contact. Deze veelal bedrijfsgerelateerde gegevens slaan wij doorgaans permanent op.

Bedrijfsanalyse en marktonderzoek
Om economisch te kunnen ondernemen, om markttrends, wensen van de contractpartners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren we de gegevens die ons ter beschikking staan over zakelijke transacties, contracten, vragen enz. We verwerken inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metadata op basis van Art. . 6 par. 1 lid f. AVG, waarbij de betrokken personen contractuele partners, geïnteresseerde partijen, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod zijn.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Wij kunnen de profielen van de geregistreerde gebruikers voorzien van informatie, bijv. m.b.t. de diensten die ze hebben gebruikt. De analyses helpen ons om de gebruiksvriendelijkheid, de optimalisatie van ons aanbod en de economische efficiëntie te verhogen. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses met samengevatte waarden betreft.

Voor zover deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze bij beëindiging door de gebruiker verwijderd of geanonimiseerd, anders twee jaar na het beëindigen van het contract. In overige gevallen worden de algemene bedrijfsanalyse en algemene trendbepalingen indien mogelijk anoniem gemaakt.

Informatie over gegevensbescherming tijdens het sollicitatieproces
We verwerken de gegevens van de sollicitant alleen voor het doel en in het kader van het sollicitatieproces in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De verwerking van de gegevens van de sollicitant vindt plaats om te voldoen aan onze (pre) contractuele verplichtingen in het kader van het sollicitatieproces in de zin van artikel 6, lid 1, lid b. AVG art. 6 lid 1 lid f. AVG als de gegevensverwerking b.v. voor ons noodzakelijk wordt in het kader van een gerechtelijke procedure (in Duitsland is ook § 26 BDSG van toepassing).

Het sollicitatieproces vereist dat sollicitanten ons de sollicitatiegegevens verstrekken. Als we een online formulier aanbieden, worden de benodigde sollicitatiegegevens gemarkeerd, anders vloeien ze voort uit de functieomschrijving en bevatten doorgaans persoonlijke gegevens, post- en contactadressen en de documenten die bij de sollicitatie horen, zoals sollicitatiebrief, curriculum vitae en certificaten.

Bovendien kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Door de aanvraag bij ons in te dienen, stemmen de aanvragers in met de verwerking van hun gegevens voor de doeleinden van het aanvraagproces in overeenstemming met het type en de reikwijdte die in deze gegevensbeschermingsverklaring zijn uiteengezet.

Voor zover bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 AVG vrijwillig worden meegedeeld als onderdeel van het sollicitatieproces, worden deze ook verwerkt in overeenstemming met art. 9 lid 2 lid b AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals ernstig gehandicapte status of etnische afkomst). Voor zover er tijdens het sollicitatieproces speciale categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 AVG van sollicitanten worden gevraagd, worden deze ook verwerkt in overeenstemming met artikel 9, lid 2, lid een AVG (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens, als dit nodig is voor de uitoefening van het beroep).

Indien beschikbaar, kunnen sollicitanten hun sollicitatie bij ons indienen via een online formulier op onze website. De gegevens worden versleuteld en naar ons in overeenstemming met de nieuwste technologie verzonden.

Kandidaten kunnen ons hun sollicitaties ook per e-mail sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet in gecodeerde vorm worden verzonden en dat de aanvragers zelf voor de codering moeten zorgen. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissiepad van de applicatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server en raden daarom aan om een online formulier te gebruiken of het per post te verzenden. In plaats van te solliciteren via het online formulier en de e-mail, hebben sollicitanten nog steeds de mogelijkheid om hun sollicitatie per post naar ons op te sturen.

De door de sollicitanten verstrekte gegevens kunnen bij een succesvolle sollicitatie voor de doeleinden m.b.t. de arbeidsrelatie door ons verder worden verwerkt. Indien de sollicitatie niet succesvol afgesloten wordt, worden de gegevens van de sollicitant verwijderd. De gegevens van de sollicitant worden ook verwijderd als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe sollicitanten op elk moment het recht hebben.

De verwijdering vindt plaats, onder voorbehoud van een gerechtvaardigde herroeping van de aanvragers, na het verstrijken van een termijn van zes maanden, zodat we eventuele vervolgvragen over de aanvraag kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen op grond van de Wet gelijke behandeling. Facturen voor eventuele vergoeding van reiskosten worden gearchiveerd in overeenstemming met de belastingwetgeving

Reactie/abonnementen
De vervolgopmerkingen kunnen door gebruikers worden gemaakt met hun toestemming acc. Art. 6 par. 1 lid een AVG. De gebruikers ontvangen een bevestigingsmail om te controleren of ze de eigenaar zijn van het ingevoerde e-mailadres. Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven voor lopende reacties. De bevestigingsmail bevat informatie over de annuleringsopties. Om de toestemming van de gebruiker te bewijzen, slaan we de tijd van registratie op samen met het IP-adres van de gebruiker en verwijderen we deze informatie wanneer gebruikers zich uitschrijven voor het abonnement.

U kunt de ontvangst van ons abonnement op elk moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Op basis van onze legitieme belangen kunnen we de afgemelde e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren voordat we ze verwijderen om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van toestemming wordt bevestigd.

Contact
Indien u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), wordt de door de gebruiker verstrekte informatie gebruikt om het contactverzoek te verwerken en in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lid b) AVG verwerkt. De gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare aanvraagorganisatie.

Wij verwijderen de vragen indien zij niet langer nodig zijn. Wij herzien deze conform de vereiste twee jaar. Ook zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

Nieuwsbrief
Onderstaand informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedures en over uw recht van bezwaar. Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief, verklaart u zich akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief. Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met advertentie-informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of o.b.v. wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de nieuwsbrief specifiek bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt beschreven, is dit bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze dienstverlening en ons.

Double opt-in en logging: De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamd double opt-in-proces. D.w.z. na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces conform de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen door de verzendserviceprovider worden ook geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Optioneel vragen wij u een naam op te geven om u persoonlijk in de nieuwsbrief aan te kunnen spreken.

De verzending van de nieuwsbrief en de bijbehorende prestatiemeting zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvanger in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lid a, artikel 7 AVG in samenhang met artikel 7, lid 2, nr. 3 UWG of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij direct marketing vlgs. Art. 6 lid 1 volgens f. AVG in combinatie met Artikel 7 (3) UWG.

Het loggen van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lid f AVG. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van gebruikers dient en waarmee we ook toestemming kunnen bewijzen.

Annulering / herroeping – u kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. uw toestemming tot ontvangst intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief af te melden. Op basis van onze legitieme belangen kunnen we de afgemelde e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren voordat we ze verwijderen om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van toestemming wordt bevestigd.

Nieuwsbrief – Mailchimp
De verzending van de nieuwsbrief vindt plaats via de verzendplatform „MailChimp“, een zogenaamd Nieuwsbrief-verzendplatform van de Amerikaanse aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. De informatie m.b.t. de gegevensbescherming door Mailchimp kunt u hieronder inzien: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is volgens de zogenaamde Privacy-Shield overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie het Europese gegevensbeschermingsniveau te volgen. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

Het verzend- platform wordt op basis van de door ons gerechtvaardigde belangen volgens Art. 6 Par. 1 lid AVG en een orderverwerkingsovereenkomst volgens Art. 28 lid 3 zin 1 AVG ingezet.

Het verzendplatfom kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm verzenden, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, om uw eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden. Het verzendplatfom gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

Hosting en e-mailing
De hostingservices die we gebruiken, dienen om de volgende services te bieden: infrastructuur- en platformservices, rekencapaciteit, opslagruimte en databaseservices, e-mailverzending, beveiligingsservices en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken voor het uitvoeren van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider voorraadgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod in overeenstemming met. Art. 6 par. 1 lid f AVG in combinatie met Art.28 AVG (afsluiten van een orderverwerkingsovereenkomst).

Google Analytics
Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lid f AVG), gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google gebruikt namens ons, deze informatie om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en internet. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden gemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op hun gebruik van het onlineaanbod en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonsgegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Mapbox
We gebruiken Mapbox (Mapbox, 740 15th St NW, Washington, DC 20005, VS) op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons aanbod in de zin van Art. 6 Par. 1 lid f. GDPR) ), een webservice die een locatiegegevensplatform biedt voor mobiele en webapplicaties. Mapbox biedt modules om locatiefuncties zoals kaarten, zoeken en navigatie te integreren.

Mapbox is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.mapbox.com/privacy/).

We gebruiken Mapbox alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort door Mapbox binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Mapbox-server in de VS verzonden en daar ingekort.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Mapbox, instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Mapbox (https://www.mapbox.com/privacy/).

Online aanwezigheid op sociale media
We zijn online aanwezig binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerde partijen en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectievelijke netwerken en platforms zijn de voorwaarden en de gegevensverwerkingsrichtlijnen van hun respectievelijke operators van toepassing.

Tenzij anders vermeld in onze gegevensbeschermingsverklaring, verwerken we de gegevens van de gebruikers als ze met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijv. het schrijven van artikelen over onze online aanwezigheid of het (aan ons) versturen van berichten.

Integratie van diensten en inhoud van derden
Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6 lid 1 lid f AVG), gebruiken wij inhoud of serviceaanbiedingen van derde partijen binnen ons onlineaanbod om hun inhoud en diensten te verbeteren, zoals het toevoegen van video’s of lettertypen toe (hierna “inhoud” genoemd).

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, aangezien zij de inhoud zonder het IP-adres niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren.

Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbakens” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en bevat onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en wordt ook doorgelinkt naar dergelijke informatie uit andere bronnen.

Youtube
We embedden video’s van het “YouTube” -platform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Gebruik van Facebook sociale plug-ins
Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6, lid 1 lid f. AVG), gebruiken wij sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijv. video’s, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (witte ‘f’ op een blauwe tegel, de termen ‘vind ik leuk’, ‘vind ik leuk’ of een ‘duim omhoog’ teken ) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Indien een gebruiker een functie van dit onlineaanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd, dat deze in het online aanbod integreert. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden gemaakt. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren gebruikers daarom op basis van ons kennisniveau.

Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de overeenkomstige pagina van het online aanbod heeft geopend. Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking te maken, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en dit opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de gerelateerde rechten en instelmogelijkheden om de privacy van gebruikers te beschermen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit online-aanbod gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn op Facebook opgeslagen lidgegevens, moet hij zich bij Facebook afmelden voordat hij ons online-aanbod gebruikt en zijn cookies verwijderen. Verdere instellingen en tegenstrijdigheden met het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info / keuzes / of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze zijn geschikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Twitter
Functies en inhoud van de Twitter-service, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS, kunnen in ons online-aanbod worden geïntegreerd. Voor dit doel b.v. afbeeldingen, videos of teksten en buttons behoren tot welke gebruikers hun gunst kunnen uiten met betrekking tot de inhoud, zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of onze bijdragen. Als de gebruikers lid zijn van het Twitter-platform, kan Twitter de bovengenoemde inhoud en functies aan de profielen van de gebruikers toewijzen. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Gegevensbeschermingsverklaring: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Slotbepaling
Deze Nederlandstalige “Verklaring m.b.t. gegevensbescheming”, betreft de vertaling van de originele door Casenio AG opgestelde Duitstalige verklaring. Hoewel er veel zorg aan de vertaling is besteed, geldt in geval van onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en/of mogelijke aanspraken, altijd de originele Duitse actuele versie.